MRF Track Champion Pro 10/16%

  • 400,-

MRF Track Champion Pro 10/16% er utviklet sammen med en av de fremste RC sjåførene i Norge, nemmelig Rune Karlsen som har bidratt med sin ekspertise.


På lager.
Del
Artikkelnummer: 100200
Leverandør: RCStargate

MRF  Track Champion Pro 10/16% er utviklet sammen med en av de fremste RC sjåførene i Norge, nemmelig Lars Haugen, som har bidratt med sine kunnskaper og ekspertise.. Dette er det beste som er å få kjøpt.

VIKTIG!!!!!

VED FORSENDELSE AV FUEL  SENDES KUN ESKER.

Aldersgrense for kjøp av fuel er 18 År.   

MERKINGSELEMENTER: (CLP) UN1992                                          

     Brannfarlig               

               

        Meget Giftig

                

         Fare ved innånding   Sammensetning på merkeetiketten ----- Nitrometan 0 - 25% - Metanol < 45%

Varselord  -----  Fare

Faresetninger -----  H225 Meget Brannfarlig væske og damp. H301 + H311 + H331 Giftig ved svelging, hudkontakt eller innånding. H370 forårsakerorganskader. Påvirkede organer: Optisk nerve (Nervus Opticus), sentralnevesystemet.

Sikkerhetssetninger  -----  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets etikett eller beholder for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme / gnister / åpen flamme / varme overflater. - Røyking Forbudt. P260 Ikke innånd støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler. P280 Benytt vernebriller / vernehansker / verneklær / ansiktsvern. P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyld munnen godt. IKKE  fremkall brekninger. P301 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER tlf. +47 22 59 13 00 eller nærmeste Lege. P501 Innhold / beholder innleveres til et godkjent mottakssted for farlig avfall eller kontakt salgssted for retur av tomme kanner.


For Ytterligere informasjon se DATABLAD

Produsent: RC Stargate Norway. Nygardsbakken 4. 2827 Hunndalen. Tel +47 48 22 22 49