MRF Modell Racing Fuel 12/16% (EU)

  • 350,-

MRF Modell Racing Fuel 12/16% er en blanding av 12% helsyntetisk PRO olje og 16% Nitromethane. Egner seg godt til Touring Motorer fra .12 og oppover som trenger


På lager.
Del
Artikkelnummer: 8
Leverandør: RC StarGate Norway

MRF Modell Racing Fuel 12/16% EU er en blanding av 12% helsyntetisk PRO olje og 16% Nitromethane.  Egner seg godt til Touring Motorer fra .12 og oppover som trenger litt mer smøring.

VIKTIG!!!!!

VED FORSENDELSE AV FUEL  SENDES KUN ESKER.

Aldersgrense for kjøp av fuel er 18 År.  

MERKINGSELEMENTER: (CLP) UN1992                                            

Brannfarlig                Meget Giftig

Fare ved innånding  

Sammensetning på merkeetiketten ----- Nitrometan 12 - 25% - Metanol < 45%

Varselord  -----  Fare

Faresetninger -----  H225 Meget Brannfarlig væske og damp. H301 + H311 + H331 Giftig ved svelging, hudkontakt eller innånding. H370 forårsakerorganskader. Påvirkede organer: Optisk nerve (Nervus Opticus), sentralnevesystemet.

Sikkerhetssetninger  -----  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets etikett eller beholder for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme / gnister / åpen flamme / varme overflater. - Røyking Forbudt. P260 Ikke innånd støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler. P280 Benytt vernebriller / vernehansker / verneklær / ansiktsvern. P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyld munnen godt. IKKE  fremkall brekninger. P301 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER tlf. +47 22 59 13 00 eller nærmeste Lege. P501 Innhold / beholder innleveres til et godkjent mottakssted for farlig avfall eller kontakt salgssted for retur av tomme kanner.


For Ytterligere informasjon se DATABLAD

Produsent: RC Stargate Norway. Nygardsbakken 4. 2827 Hunndalen. Tel +47 48 22 22 49