MRF Buggy Champion Pro 10/25%

  • 490,-

MRF Buggy Champion Pro 10/25% er utviklet i sammen med en av de fremste Buggy sjåførene i landet her, nemmelig Rune Karlsen, og da er vel det enkelt å skjønne a


På lager.
Del
Artikkelnummer: 35
Leverandør: RCStargate

MRF Buggy Champion Pro 10/25% er utviklet i sammen med en av de fremste Buggy sjåførene i landet her, og da er det vel enkelt å skjønne at KUN det beste er godt nok. Denne fuelen gjør så du ikke trenger bekymre deg for ufrivillige stopp eller varmeutvikling, og et dreiemoment og turtall du kan drømme om med andre typer fuel.


VIKTIG!!!!!

VED FORSENDELSE AV FUEL  SENDES KUN ESKER.

Aldersgrense for kjøp av fuel er 18 År.   

MERKINGSELEMENTER: (CLP) UN1992      


Meget Giftig

Brannfarlig                

   Fare ved innånding   

Sammensetning på merkeetiketten ----- Nitrometan 0 - 25% - Metanol < 45%

Varselord  -----  Fare

Faresetninger -----  H225 Meget Brannfarlig væske og damp. H301 + H311 + H331 Giftig ved svelging, hudkontakt eller innånding. H370 forårsakerorganskader. Påvirkede organer: Optisk nerve (Nervus Opticus), sentralnevesystemet.

Sikkerhetssetninger  -----  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets etikett eller beholder for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme / gnister / åpen flamme / varme overflater. - Røyking Forbudt. P260 Ikke innånd støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler. P280 Benytt vernebriller / vernehansker / verneklær / ansiktsvern. P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyld munnen godt. IKKE  fremkall brekninger. P301 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER tlf. +47 22 59 13 00 eller nærmeste Lege. P501 Innhold / beholder innleveres til et godkjent mottakssted for farlig avfall eller kontakt salgssted for retur av tomme kanner.


For Ytterligere informasjon se DATABLAD

Produsent: RC Stargate Norway. Nygardsbakken 4. 2827 Hunndalen. Tel +47 48 22 22 49