OS Fuel 18/15% MRF Modell Racing Fuel

  • 500,-

MRF Modell Racing Fuel 18/15% er en blanding av 18% helsyntetisk PRO olje og 15% Nitromethane. Denne blandingen er ofte brukt på 50cc motorer og oppover.


På lager.
Del
Artikkelnummer: 9
Leverandør: RC StarGate Norway

MRF Modell Racing Fuel 18/15% er en blanding av 18% helsyntetisk PRO olje og 15% Nitromethane.  Denne blandingen er ofte brukt til . 50cc motorer og oppover.

VIKTIG!!!!!

VED FORSENDELSE AV FUEL  SENDES KUN ESKER.

Aldersgrense for kjøp av fuel er 18 År.

MERKINGSELEMENTER: (CLP) UN1992                                              

Brannfarlig                Meget Giftig

Fare ved innånding   

Sammensetning på merkeetiketten ----- Nitrometan 12 - 25% - Metanol < 45%

Varselord  -----  Fare

Faresetninger -----  H225 Meget Brannfarlig væske og damp. H301 + H311 + H331 Giftig ved svelging, hudkontakt eller innånding. H370 forårsakerorganskader. Påvirkede organer: Optisk nerve (Nervus Opticus), sentralnevesystemet.

Sikkerhetssetninger  -----  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets etikett eller beholder for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme / gnister / åpen flamme / varme overflater. - Røyking Forbudt. P260 Ikke innånd støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler. P280 Benytt vernebriller / vernehansker / verneklær / ansiktsvern. P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyld munnen godt. IKKE  fremkall brekninger. P301 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER tlf. +47 22 59 13 00 eller nærmeste Lege. P501 Innhold / beholder innleveres til et godkjent mottakssted for farlig avfall eller kontakt salgssted for retur av tomme kanner.


For Ytterligere informasjon se DATABLAD

Produsent: RC Stargate Norway. Nygardsbakken 4. 2827 Hunndalen. Tel +47 48 22 22 49